ردیف آبادی دهستان نام دهیار نام خانوادگی
1 آرویج کاهشنگ  نوراله خسروی
2 آرویز القورات حسن حسینی
3 آسو القورات   علی قاسمی
4 استخر کاهشنگ سیدعلی سیادت 
5 اسفهرود باقران ابولفضل حسنی اسفهرود
6 اسنان شاخنات حسن جوادي 
7 اشتاخون کاهشنگ محمد علی  طالبی
8 افضل آباد فشارود سيد حسين موسوی
9 افکشت فشارود رضا زنگویی
10 اکبرآباد باقران  محمد اکبر ابادی
11 القار کاهشنگ  علی جان قلی پور
12 القور القورات غلامرضا هادي نژاد
13 امیرآباد باقران علی علی اکبری
14 اوجاد شاخنات احمد ضیائی مقدم 
15 اوجان شاخن محمد سبزه جو
16 بجد باقران محمد امين  حنفي بجد
17 برج زیاد القورات کبری سلیمی
18 بزقنج القورات رجبعلی افضلی 
19 بزقوچ سفلی کاهشنگ محمد رضازاده
20 بزقوچ علیا کاهشنگ زهرا نخعی پور
21 بقی فشارود حسین شبانی
22 بلنجاب القورات محمدرضا جانی
23 بویک وسطی شاخنات عبدالحسين ربانی
24 بهدان باقران غلامرضا بهدانی
25 بهلگرد باقران عليرضا محمدي
26 بیجار باقران علی اکبر کیهان نژاد
27 بیدخت شاخنات حسین زیرک
28 بیدسک القورات حسين دهقاني
29 بیست کنج شاخن حسن ملايي
30 بیماد شاخن حسین یعقوبی
31 پسوچ القورات غلامحسين صباغ پور
32 تاج کوه فشارود محمد علی خسروی
33 ججگ کاهشنگ حسن اکبری
34 چاج باقران محمد چاجی
35 چاه حوض باقران هادی فیاضی نسب
36 چاه زرد فشارود محمد کیانی
37 چهکند باقران حسن خازني فر
38 چهکندروشناوند فشارود محمدرضا سروری
39 حاجی آباد باقران محمد حسن نخعي
40 حسن آباد میان باقران محمد طهماسبي
41 حصارسنگی فشارود رحمت الله سعيدي فرد
42 حمبل فشارود احمد رضایی
43 خراشاد باقران ابراهیم خراشادیزاده
44 خزان شاخن حسين حسن زاده
45 خنگ القورات علي عليمقدم
46 خنگ بهدان باقران مصطفی واحدی پناه
47 خوشینه علیا کاهشنگ حسن خسروی
48 خونیک زیرگ کاهشنگ رحمان  حاجي زاده
49 دارج شاخنات محمد علي  علي دوست
50 دره گزان القورات موسی الرضا زنگویی
51 دستگرد القورات نرگس صمدي
52 دل آباد القورات علي صحراگرد
53 دهلکوه القورات  سیدمحمد دستگردی
54 دهنو باقران حبيب الله  مسگراني
55 رزگ باقران محمد علی رزگی
56 رق بغل کاهشنگ علي  دلاكه
57 رقیه آباد کاهشنگ علي اكبر مختاري
58 رکات علیا باقران اسماعيل بخشي
59 روشناوند فشارود عبدالرحمان جوادی فر
60 رویخت القورات محمد ميري
61 رهنیچ شاخنات احمد محمدی
62 رهنیشک کاهشنگ علی رحیمی
63 ریزاب باقران علی حسينی
64 زمان آباد باقران محمدرضا محمودی
65 زیرگ کاهشنگ علی محمد  مهدوی خواه
66 زینی باقران حسین  شبان پور
67 ساقدر شاخنات محمد حسين سر حدي
68 ساقی القورات مجيد کارگر
69 سرچاه تازیان کاهشنگ عباس  رضازاده
70 سرحد القورات علی رضا  حسین زاده
71 سماء القورات غلامرضا اکبری
72 سنگ آباد القورات محمد ميرزاده
73 سورگ باقران حسين سورگی
74 سیچان فشارود  عباسعلی ابراهیمی
75 سیسکان کاهشنگ غلامرضا اكبري
76 شاخن شاخن علي  اعزامي
77 شارقنج القورات محمدعلی پرورش
78 شریف آباد القورات علیرضا حيدری فخر
79 شکراب پایین القورات محمد شكروئي
80 شمس آباد باقران حيدر علي شمس ابادي
81 شوراب شاخن غلامحسن عاطفي فرد
82 شوشود فشارود جمشيد خالقی
83 شوکت آباد باقران محمد حسين حقگوی حاجی آباد
84 شیرگ فشارود رضا نیک طلب 
85 صدگل القورات محمد علي كارگر
86 طورمان القورات سيد حاجي باقری
87 علی آباد داورآباد باقران حسن مرکي
88 علی آباد لوله باقران مهدی  بذري
89 غیوگ القورات حسین رضائی
90 فلارگ القورات  سید علی حسینی
91 فورجان شاخن ابولفضل مختاري
92 قطارگز فشارود عباسعلی رمضانی
93 کلاته بجدی القورات حسن سامعي نيا
94 کم چاه کاهشنگ علي  شهرياري
95 کندر فشارود سيد غلامحسين حسيني
96 کوچ باقران محمد علی معنوی پور
97 کوچ القار کاهشنگ محمد حسين خسروی
98 کوشک القورات سيدمحمد حسيني
99 گازار شاخنات محمد حسني
100 گلون آباد القورات منوچهر  سبزه کار
101 گلیان باقران علی  اکبری
102 گوگچین کاهشنگ حمید سخاوت جو
103 مافریز القورات حسین محمدی
104 مافنداب کاهشنگ موسی خسروی
105 ماهوسک القورات صفر علی ماهی 
106 ماهوک القورات معصومه حسینی 
107 مبارک آباد شاخن فريدون دهقاني
108 محمد سلطان کاهشنگ محمد خسروي
109 مرک کاهشنگ علي  مهر جوييان
110 مزداب القورات غلامحسین غریبی
111 مزگ باقران ذبيح اله خاتمی نژاد
112 ملک آباد باقران فریبا ملک آبادی
113 مولید القورات مهدی  رادمرد
114 مهدی آباد باقران احمد مهدی آبادی
115 مهمویی شاخنات محمد حسين پور
116 میرزگ کاهشنگ حسین نظری
117 میریک شاخن علی حیدری میریک
118 نقنج القورات محمد محمد پور
119 نوده علیا القورات خديجه دهقانی نوده
120 نوغاب افضل آباد فشارود ابوالفضل زنگویی
121 نوغاب چیک شاخنات حميد دهنشين
122 نوغاب زیرگ کاهشنگ فرهاد بیگمی
123 نوفرست باقران احمد بشیری زاده
124 نوکند باقران محمود نخعی
125 نوگیدر القورات  غلامحسین سامعی پور
126 نویک شاخنات علی  محرمی
127 واشان شاخن احمد رشیدی
128 ورقنه شاخنات علي  رجبي
129 هادرباد القورات  محمد حیدری
130 هاونان باقران محمدحسن هاونگی
131 هج ونج فشارود پری ايوبی
132 یهن القورات مسعود  حیدری